Wageningen University & Research centre
Wageningen UR (University & Research centre) heeft als missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Wageningen UR geeft invulling aan het begrip maatschappelijke kennisvalorisatie met ondermeer de Wetenschapswinkel, het Onderwijsloket en het Academic Training Consultancy (ACT). Hierbij wordt wetenschappelijke kennis benut om tot oplossingen te komen voor concrete problemen die door maatschappelijke organisaties gesignaleerd worden.

Wageningen UR, Wetenschapswinkel
Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze organisaties kunnen hier terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en de maatschappelijke groepen zelf maakt de Wetenschapswinkel inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
E-mail: wetenschapswinkel@wur.nl

Wageningen UR, Academic Consultancy Training
Wageningen University biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door master studenten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire en multiculturele teams, waardoor er een brede kijk op het project ontstaat. Tot de mogelijkheden behoren onder andere: marktverkenningen, ontwerpen van brochures, verkrijgen van inzicht in consumentengedrag, technisch ontwerp van machines. Studenten doen dit door middel van een literatuurstudie, expert interviews, focus groep discussies, de uitvoering van surveys en alle andere mogelijkheden die hen ter beschikking staan.

Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken. Gedurende 8 weken wordt aan het project gewerkt met ondersteuning vanuit de universiteit (procesbegeleider, inhoudsdeskundige, ondersteunende workshops). Gezien het grote aantal studenten dat aan het vak deelneemt start iedere acht weken een nieuwe ronde.
E-mail: coordination.act@wur.nl

Wageningen University, Onderwijsloket
Onderwijsloket Wageningen University verbindt real-life projecten aan het onderwijs van de universiteit. Het Onderwijsloket is hiervoor actief betrokken bij verschillende regionale en sectorgerichte netwerken in Nederland.

In deze netwerken legt het Onderwijsloket de verbinding met de universiteit. Daar waar studenten van Wageningen University een bijdrage kunnen leveren zoeken we een verbinding met bachelor en master vakken, stages of scripties. Onderwerpen waar studenten zoal aan werken zijn: duurzame energie, biobased economy, agri & food, leefbaarheid, water, natuur & landschap en recreatie & toerisme.

Ook zijn we bereikbaar voor het uitzetten van studentprojecten die niet via deze regionale netwerken lopen.
E-mail: onderwijsloket@wur.nl