Wageningen

30 March 2016, door: Elly Reimerink

 

Burgerkracht-in-Limburg

 

unnamed 

Burgerkracht in Limburg zet maatschappij in beweging

Burgerinitiatieven beginnen niet altijd bij de burger. In een netwerksamenleving waarin uiteenlopende partijen en belangen met elkaar verbonden zijn, kunnen ook andere partijen iets in beweging brengen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het project van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR rondom Burgerkracht in Limburg, na een vraag van de Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) richt zich op het versterken van de leefbaarheid in kleine kernen in Limburg. Ook in Limburg ontstaan allerlei nieuwe (burger)initiatieven. Hoe deze functioneren en hoe deze optimaal te ondersteunen, is een belangrijke vraag voor de VKKL. In dit project zijn verschillende deelvragen beantwoord via studentenonderzoeken. De resultaten laten zien dat er in Limburg een grote hoeveelheid maatschappelijke energie vrij komt als het gaat om (het behoud van) de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

 Verbinden en netwerken

Veel burgerinitiatieven blijken verrassend goed georganiseerd en ze maken deel uit van grote netwerken. Zoals te zien is bij het succesvolle bewonersinitiatief dat aan de basis stond van de herrijzenis van Kasteel de Keverberg in Kessel. Die netwerken lijken zowel een voorwaarde voor, als een gevolg van het succes van burgerinitiatieven. Die initiatieven die partijen aan zich weten te binden, hebben ook eerder toegang tot de ‘resources’ van die partijen, zoals geld, grond, ruimte (ook in bijvoorbeeld regelgeving) maar soms ook gewoon morele ondersteuning.

Ook een goede samenwerking met overheden als gemeente en provincie blijft daarbij van belang. (Nieuwe) verbindingen maken tussen burger(initiatieven) en overheden is belangrijker dan aansturen op zoveel mogelijk loslaten door overheden. Wel is hierbij sprake van allerlei verschillende samenwerkingsvormen, van overheidsparticipatie tot co-creatie of burgerparticipatie, waarbij de verhoudingen soms ook gedurende het proces verschuiven.

Toekomst VKKL
Voor de VKKL is het soms nog zoeken naar haar plek in deze (nieuwe) netwerken. Belangrijk is dat de vereniging haar imago (hoe worden we gezien?) en haar identiteit (wie willen we zijn?) nog verder aanscherpt.

De samenwerking met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR is voor de VKKL van grote waarde gebleken. De VKKL zal de uitkomsten van dit samenwerkingstraject onder meer benutten als een belangrijke bouwsteen voor haar beleidsplan 2017-2021. 

Rapport
Het Wetenschapswinkelrapport nr. 328 met de titel ‘Actief burgerschap – een verkenning naar burgerinitiatieven in de Limburgse samenleving’ is te downloaden vanaf www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel